Gulsplassetra - Semmentjern Ringerike O-lag

Målestokk 1:15000

Ekvidistanse 5m
Utgitt 1984
Middels kuppert detaljrikt skogsterreng med blandingsskog
Areal km²
Synfaring Leif R. Hultgreen, ROL-medlemmer, rentegning Leif R. Hultfgreen