Kvitmyråsen Ringerike O-lag og Stranden IL

Målestokk 1:10000

Ekvidistanse 5m
Utgitt 1996
Åpent småkupert lettløpt furuskogterreng
Areal 12.3 km²
Synfaring Leif Eriksson, rentegning Knut Olav Sunde